+387 (0)32 449120 mf@unze.ba

Na osnovu člana 40. Zakona o visokom obrazovanju ZE-DO kantona (“Sl. novine ZE-DO kantona”, br. 05/05), odlukom Senata Univerziteta u Zenici br. 854/05 od 19.10.2005. godine, usvojeni su Nastavni plan i programi studija I ciklusa (dodiplomski studij) na Mašinskom fakultetu u Zenici, usaglašen sa ECTS sistemom (European credit transfer system) za odsjeke:

  • Inženjerski Dizajn Proizvoda
  • Menadžment Proizvodnim Tehnologijama
  • Inženjerska Ekologija
  • Održavanje
  • Inženjerska i Poslovna Informatika

Svaki odsjek uključuje pohađanje nastave i polaganje ispita iz 44 naučne discipline, pri čemu svaka sadrži 60 do 120 sati predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi i završnog diplomskog ispita koji sadrži  pismeni rad i usmenu odbranu. Studenti također moraju u svakoj godini studija slušati predavanja i vježbe iz najmanje jednog stranog jezika i računarskih tehnologija u različitim formama.

Prve dvije godine studija koncipirane su kao opšti vid studija za sticanje fundamentalnih znanja iz matematike, fizike, dinamike, statike, otpornosti materijala ili kompjuterskih nauka, zajedno sa predmetima koji proširuju opšti obrazovni nivo (sociologija rada, strani jezici i sl.). Ovo se nastavlja i u naredne dvije godine studija, koje studenta više usmjeravaju ka specijalističkim tehničkim znanjima od njihovog posebnog radnog interesa.

Nakon položenih svih ispita po nastavnom planu i programu i položenog diplomskog ispita (pismeni i usmeni) studenti dobivaju stručno zvanje:

DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(sa naznakom odsjeka)

Red.br.PREDMET

SEMESTAR

IIIIIIIV
1.Matematika I3+4
2.Statika3+3
3.Nacrtna geometrija2+2
4.Materijali3+2
5.Fizika2+2
6.Matematika II3+3
7.Kinematika2+2
8.Otpornost materijala I3+2
9.Računarski alati u inženjerstvu1+2
10.Elektrotehnika i elektronika2+2
11.Tehničko crtanje2+2
12.Matematika III3+2
13.Inženjerstvo površina3+1
14.Dinamika2+2
15.Mašinski elementi I3+3
16.Inženjersko programiranje2+2
17.Nemetalni materijali (IDP i IPI)2+2
18.Obrada deformisanjem (MPT)3+2
19.Osnove ekologije (IE)3+2
20.Održavanje tehničkih sistema (O)3+2
21.Fizičko obrazovanje0+2
22.Termodinamika3+2
23.Mašinski elementi II3+3
24.Inženjersko računarsko modeliranje2+3
25.Proizvodne tehnologije I (IDP)3+2
26.Obrada rezanjem (MPT)3+2
27.Kemija okoliša (IE)2+3
28.Uvod u baze podataka (IPI)
29.Osnovi pouzdanosti tehničkih sistema (O)2+3
30.Mehanika fluida3+3
31.Osnovi opšteg engleskog jezika1+1
Red.br.PREDMET

SEMESTAR

VVIVIIVIII
1.Prijenos toplote2+2
2.Hidraulika i pneumatika3+2
3.CAE-računarske simulacije3+3
4.Teorija oscilacija2+2
5.Proizvodne tehnologije II3+2
6.Tehnički engleski 12+1
7.Teorija mehanizama i mašina2+3
8.Metod konačnih elemenata3+3
9.Tehnologično i održivo oblikovanje2+2
10.Otpornost materijala II2+2
11.Transportni sistemi2+2
12.Tehnički engleski jezik 22+1
13.Otpornost konstrukcija3+2
14.Mjerna tehnika3+3
15.Izborni predmet I2+2
16.Izborni predmet II2+2
17.Nove proizvodne tehnologije2+2
18.Tehnički engleski jezik 32+1
19.Mehatronički sistemi3+2
20.Ispitivanje i kvalitet proizvoda2+2
21.Metodika inženjerskog dizajna3+2
22.CAD/PDM tehnologije i razvoj proizvoda2+3
23.Izborni predmet III2+2
24.Stručna praksa0+4
25.Diplomski rad
Red.br.PREDMET

SEMESTAR

VVIVIIVIII
1.Teorija oscilacija2+2
2.Hidraulika i pneumatika3+2
3.Zavarivanje3+2
4.Postupci obrade rezanjem2+3
5.Postupci i alati za obradu deformisanjem2+3
6.Tehnički engleski 12+1
7.Alatne mašine3+3
8.Mašine za obradu deformisanjem3+2
9.Alati i pribori3+2
10.Obrada nemetalnih materijala2+1
11.Kibernetika2+1
12.Proizvodna metrologija3+2
13.Tehnički engleski 22+1
14.Automatizacija i robotika3+2
15.Proizvodni sistemi2+2
16.Dinamika procesa i mašina2+2
17.Unutrašnji transport3+2
18.Izborni predmet I2+2
19.Izborni predmet II2+2
20.Tehnički jezik 31+2
21.Napredne proizvodne tehnologije3+2
22.Nekonvencionalni postupci obrade3+2
23.Izrada proizvoda2+1
24.Proizvodni menadžment3+2
25.Upravljanje kvalitetom proizvoda2+2
26.Stručna praksa0+4
27.Diplomski rad
Red.br.PREDMET

SEMESTAR

VVIVIIVIII
1.Hidraulika i pneumatika3+2
2.Teorija oscilacija2+2
3.Automatizacija procesa3+2
4.Procesna tehnika3+2
5.Goriva i sagorijevanje2+2
6.Tehnički engleski 12+1
7.Tehnologija mašinogradnje I3+2
8.Pumpe ventilatori i kompresori2+2
9.Inženjerstvo zaštite voda3+3
10.Procesna mjerenja2+3
11.Upravljanje otpadom3+3
12.Tehnički engleski 22+1
13.Tehnologija mašinogradnje II3+2
14.Inženjerstvo zaštite zraka2+3
15.Reciklaža otpada3+2
16.Energetski sistemi2+2
17.Izborni predmet I2+2
18.Tehnički engleski jezik 32+1
19.Metodičko konstruiranje u inženjerstvu zaštite okoliša3+2
20.Okolinsko upravljanje2+2
21.Okolinske tehnologije2+2
22.Izborni predmet II2+2
23.Izborni predmet III2+2
24.Stručna praksa0+4
25.Diplomski rad
Red.br.PREDMET

SEMESTAR

VVIVIIVIII
1.Teorija oscilacija2+2
2.Hidraulika i pneumatika3+2
3.Mehatronički sistemi2+2
4.CAD tehnologije u održavanju2+2
5.Zavarivanje i srodni postupci2+3
6.Tehnički engleski jezik 12+1
7.Tehnička dijagnostika3+2
8.Organizacija i inženjerska ekonomika2+2
9.Upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja2+2
10.Transportna sredstva2+2
11.Obrada deformisanjem i mašine3+2
12.Tehnički engleski jezik 22+1
13.Tehnologija montaže i demontaže2+2
14.Upravljanje kvalitetom3+2
15.Tehnologije remonta2+2
16.Metode regeneracije i modifikacije2+2
17.Obrada rezanjem i alatne mašine3+2
18.Izborni predmet 12+2
19.Tehnički engleski jezik 32+1
20.Metrologija u održavanju2+2
21.Pumpe, kompresori i ventilatori2+2
22.Izborni predmet 22+2
23.Izborni predmet 32+2
24.Upravljanje projektima2+2
25.Stručna praksa0+4
26.Diplomski rad
Red.br.PREDMET

SEMESTAR

VVIVIIVIII
1.Operativni sistemi i računarske mreže3+3
2.Elektronsko poslovanje3+2
3.CAMt tehnologije i sistemi2+2
4.Modeliranje poslovnih procesa2+2
5.Organizacija i inženjerska ekonomika2+2
6.Strani jezik III (engleski)1+1
7.Menadžment informacioni sistemi3+3
8.Sistemi za planiranje i upravljanje proizvodnjom2+2
9.Osnove konstruiranja2+2
10.Baze podataka 13+3
11.Izborni predmet 12+2
12.Strani jezik IV (engleski)1+1
13.Razvoj IT rješenja i aplikacija3+3
14.Poslovna inteligencija i sistemi za podršku odlučivanju2+2
15.Preduzetništvo i inovativnost3+3
16.Upravljanje projektima2+2
17.Proizvodne tehnologije3+3
18.Strani jezik V (engleski)1+1
19.PDM/PLM tehnologije i razvoj proizvoda2+3
20.Automatizacija i robotika3+2
21.Nove proizvodne tehnologije2+2
22.Izborni predmet 22+2
23.Strani jezik VI (engleski)2+2
24.Završni rad
en_USEN