+387 (0)32 449120 mf@unze.ba

OTPORNOST MATERIJALA II

PredavanjaProf.dr Aleksandar Karač
Vježbev.asist.dr Alma Žiga
Broj časova (P+V)2+2
ECTS bodovi4.5
CILJ
ISHODI UČENJA
OCJENJIVANJE

Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 25% od bodova iz zadaća, 25% od bodova na seminarskom.

PROGRAM

Analiza napona. Vektor napona. Tenzor napona. Promjena komponenti tenzora napona pri rotaciji koordinatnog sistema. Glavni naponi. Mohr-ovi krugovi napona. Oktaedarski naponi. Sferni i devijatorski dio tenzora napona. Analiza deformacija. Pojam deformacije. Veza između pomjeranja i komponentnih deformacija. Tenzor deformacije.Promjena komponenti deformacije pri rotaciji koordinatnog sistema. Glavne diletacije. Klizanja. Jednačine kompatibilnosti. Konstitutivne jednačine. Eksperimentalni postupci. Konstitutivne jednačine za izotropan materijal i za anizotropan materijal. Linearne termoelastične jednačine. Formulacija i rješavanje problema teorije elastičnosti. Rekapitulacija osnovnih jednačina. Formulacija i rješavanje problema. Torzija grede neokruglog presjeka. Torzija grede proizvoljnog punog presjeka i eliptičnog presjeka. Membransko-torziona analogija. Torzija grede otvorenog i zatvorenog tankozidnog profila. Savijanje tankozidnih greda. Grede otvorenog i zatvorenog profila. Savijanje tankih ploča. Uvod u teoriju savijanja ploča. Opšte diferencijalne jednačine. Naprezanje i deformacija rotacionih ljuski. Geometrijska svojstva rotacionih ljuski. Rotaciono simetrično opterećenje ljuski. Debele cijevi. Geometrijske karakteristike. Vrste cijevi i načini opterećenja. Uspostavljanje veze između napona i deformacija. Lame-ov problem. Postavljanje diferencijalnih jednačina, rubnih uslova i dobivanje konačnog rješenja. Rotacioni diskovi konstantne debljine. Tankozidi štapovi otvorenog profila (ograničena torzija). Uvodne napomene. Vitoperenje poprečnog presjeka. Veza između sile i spoljašnjeg opterećenja. Sektorske karakteristike presjeka. Izraz za smičući i normalni napon. Diferencijalne jednačine tankozidnog štapa. Specijalni slučajevi. Eksperimentalne metode određivanja napona i deformacija. Tenzometrija. Fotoelasticimetrija.

 

 

LITERATURA

Osnovna:

 1. Grupa autora, Elastostatika I, Tehnički fakultet, Bihać,2003.
 2. Grupa autora, Elastostatika II, Tehnički fakultet, Bihać, 2004.
 3. Rašković D., Otpornost materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 4. Rašković D.:, Tablice iz otpornosti materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 5. Vukojević D., Teorija elastičnosti, Mašinski fakultet u Zenici, 1998.
 6. Dž. Kudumović, S. Alagić, Zbirka Rješenih Zadataka iz Otpornosti Materijala, UNTZ, Tuzla, 2000.

Dodatna:

 1. RC Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, Eight Edition, 2011.
 2. JM Gere, BJ Goodno, Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
 3. JM Gere, BJ Goodno, An Instructors Solution Manual to Accompany: Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
 4. WA Nash, Theory and Problems of Strength of Materials, Schaum’s outline series, McGraw-Hill, 1998.
 5. WC Young, RG Budynas, Roark’s formulas for Stress and Strain, McGraw-Hill, Seventh Edition, 2002.

 

MATERIJALI

Materijali s vjezbi
0.00 KB 127 downloads
OM-2 VJEŽBE
3.15 MB 55 downloads
OM-2 PREDAVANJA ZADACI
1.12 MB 46 downloads
OM-2 PREDAVANJA
5.56 MB 40 downloads

  SEMINARSKI RADOVI

  Lista seminarskih radova po timovima može se naći na ovom linku. Popratni materijal može se naći na mreži.

  Seminarske radove treba prepremiti na sljedeći način:

  1. Sadržaj rada:

  a) tekstualni dio – teoretski dio vezan za temu rada, te primjere primjene (najmanje dva primjera).
  b) prezentacija – skraćena verzija tekstualnog dijela koja će se prezentovati. Svaki član tima treba učestvovati u prezentovanju. Prezentacije traju maksimalno 20 minuta.

  Rad predati u elektronskom obliku, za a) i b) posebno. Koristiti Word, PowerPoint, Latex, i sl.

  2. Rok za predaju seminarskih radova: 27.05.2016. godine.

  3. Prezentacije će se održati: 30.05.2016. godine u 10.15 u 2113.

   

   

   

  ZADAĆE
  OM-2 Zadaće
  778.03 KB 50 downloads
   ISPITNI ROKOVI

   Juni/Juli23.06.2016. u 9.00 /3102/14.07.2016. u 9.00 /3102/
   Septembar02.09.2016. u 9.00 /3102/29.09.2016. u 9.00 /3102/

   Dodatne informacije o polaganju završnog (pismenog) ispita dostupne su na sljedećem linku.
   Na pismenom ispitu je dozvoljeno koristiti kalkulator i listu formula, koja je dosupna na sljedećem sljedećem linku.

   Arhiva

   Ispitni rokovi OM-2 - arhiva
   3.27 MB 58 downloads