+387 (0)32 449120 mf@unze.ba

Šta je "mašinstvo"

Mašinstvo je, ukratko, disciplina inženjerstva koja se odnosi na principe inženjerstva, fizike i nauke o materijalima za analizu, dizajn, proizvodnju i upravljanje mehaničkim sistemima. Jedna je od najstarijih i najširih disciplina inženjerstva. Mašinsko inženjerstvo zahtijeva shvatanje suštinskih principa uključujući mehaniku, kinematiku, termodinamiku, nauku o materijalima, strukturnu analizu komponenti i sistema, itd.

Discipline koje se vezuju, između ostalih, za pojam ”mašinstvo” su: mehanika, mehatronika, robotika, strukturna analiza, termodinamika, 3D modeliranje, CNC programiranje, IT tehnologije, itd. Područja istraživanja, između ostalih, su: mehatronika, kompozitni materijali, CFD analize protoka fluida, analize komponenti i sklopova metodom konačnih elemenata i volumena, biomehanika, nanotehnologija, itd.

Čime se bavi inženjer mašinstva?

Danas je u savremenom svijetu nezamisliva bilo koja grana industrije, te uopće razvoj privrede i društva, bez inženjera mašinstva. U okviru ove profesije postoje raznovrsni poslovi prepuni izazova, u područjima kao što su istraživanje, dizajn, proizvodnja i servis različitih dobara. Na studiju mašinstva školuju se stručnjaci za rad u oblastima: razvoja, konstruiranja, gradnje, upotrebe i održavanja postrojenja, mašina, alata, uređaja i ostale opreme; proizvodnje, ispitivanja i reciklaže raznovrsnih tehničkih materijala; projektovanja toplinskih, energetskih i proizvodnih procesa; obnovljivih izvora energije i okolinskih aspekata; automatizacije, robotizacije, vođenja procesa, osiguranja kvalitete, mjerenja, te rukovođenja i unapređenja proizvodnje i organizacije rada i proizvodnje, CNC programiranja, itd. Mašinski inženjeri koriste suštinske principe sa savremenim pristupom i alatima CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) i CAE (Computer Aided Engineering) za dizajniranje i analizu proizvoda, razvoja proizvoda, tehnologija proizvodnje, proizvodnih pogona, industrijske opreme, toplotnih i rashladnih sistema, transportnih sistema, robotike, medicinskih pomagala, oružja, itd. Jedan od modernih pravaca mašinskog inženjerstva jeste dizajniranje i optimiranje elemenata i sistema na temelju primjera iz prirode – biomimikrija.

Upisati "mašinstvo" - da ili ne?

Jedna od stvari koja obično dovodi u dilemu mlade ljude prilikom odlučivanja za studiranje mašinstva je floskula da je to „težak“ studij. Studij mašinstva samo zahtijeva upornost, discipliniran pristup obavezama, logiciranje i sklonost ka vizualizaciji kako biste osjetili svu njegovu ljepotu. Studentski život podrazumijeva učenje i timski rad, ali i druženja, zabave, izlete, sport i stručne ekskurzije u BiH i inostranstvu.

Za ekonomski i privredni napredak društva prvenstveno su zaslužni inženjeri, te zato i nije čudo što su oni svuda u svijetu veoma cijenjeni, poštovani i dobroplaćeni. Također, mašinski inženjeri su veoma traženi na ”tržištu rada” Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, te evropskih zemalja.

Tome svjedoči zaposlenje naših studenata odmah pri završetku studija u mnogim kompanijama širom Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, a značajan broj završenika zaposlenje dobiju još i kao apsolventi (studenti završne godine studija).
Prema tome, ako ste se od malih nogu interesirali kako „stvari rade“, ako ste voljeli sklapati i rasklapati, matematiku niste nikada učili „napamet“ nego ste uvijek željeli da je razumijete i primijenite, sa sigurnošću Vam možemo reći da je Mašinski fakultet pravi izbor za Vas, izbor koji će Vam pružiti kvalitetan život, cijenjen posao u profesiji prepunoj stimulirajućih izazova.

Opšti podaci o mašinskom fakultetu u zenici

Zenica je urbano središte u Centralnoj Bosni, u kojem živi oko 145.000 stanovnika, smješteno u dolini rijeke Bosne. Mada je često poistovjećuju s teškom industrijom, Zenica je i grad mladosti, kulturni i sportski centar u kojem buja život. Uz svoje domaćine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kolege studente, profesore i asistente, osjećat ćete se kao kod svoje kuće.

Univerzitet u Zenici je prvi akreditirani i reakreditirani javni univerzitet u Federaciji BiH i kao takav je prepoznat kao mjesto koje nudi kvalitetno visoko obrazovanje, dobru priliku za naučnoistraživački rad, te garantovano prepoznavanje diploma, znanja i vještina u javnom sektoru i privatnim kompanijama.

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici je osnovan 1977. godine. Upravo ove, 2020. godine, institucija je obilježila 43 godine uspješnog obrazovanja kadrova mašinskih inženjera u više različitih odsjeka.

Osnovni pravci djelovanja su: visokoobrazovni edukativni proces mladih strućnjaka, naučno-istraživački rad, te stručni rad u saradnji sa privredom. Kao dodatne aktivnosti vrše se organizovanja stručnih konferencija, seminara, stručna savjetovanja i dr.

Na Mašinskom fakultetu u stalnom radnom odnosu su angažirani: 25 doktora tehničkih nauka (redovni profesori, vanredni profesori i docenti), 5 magistara tehničkih nauka (viši asistenti), 17 radnika ostalih službi (studentska služba, administrativno-pravna služba, tehnička služba i drugi). Pored stalno zaposlenih profesora i asistenata u nastavni proces uključeno je preko 40 istaknutih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i inostranstva u svojstvu profesora i asistenata.

Do danas je na Mašinskom fakultetu u Zenici studije I, II i III ciklusom studija bilo i jeste obuhvaćeno oko 7800 studenata, a studije je finaliziralo:
– 1390 diplomiranih inženjera mašinstva i inženjera mašinstva,
– 130 magistara tehničkih nauka i
– 40 doktora tehničkih nauka.

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici raspolaže sa oko 4500 m2 korisnog prostora, od kojih oko 2000 m2 predstavlja kapacitet učionica, a ostali kapaciteti obuhvataju 10 laboratorija s najsavremenijom opremom i 150 računara, kancelarijski prostor, biblioteku sa oko 10.000 knjižnih jedinica, čitaonicu, fiskulturnu salu, studentsku kantinu, itd.)

Matične katedre na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici su:
1. Katedra za mehanike,
2. Katedra za konstrukcije i CAD tehnologije,
3. Katedra za proizvodne tehnologije,
4. Katedra za održavanje,
5. Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo,
6. Katedra za automatizaciju i metrologiju,
7. Katedra za industrijski inženjering i CIM tehnologije,
8. Katedra za ekološko inženjerstvo,
9. Katedra za dizajn i tehnologije u drvopreradi.

Najsavremeniju opremu iz domena edukativnog i naučno-stručnog rada posjeduje 10 laboratorija:
1. Laboratorija za tehničku dijagnostiku,
2. Laboratorija za mjernu tehniku,
3. Laboratorija za elektrotehniku,
4. Laboratorija za primijenjenu mehaniku,
5. Laboratorija za mehaniku fluida i hidrauliku,
6. Laboratorija za industrijsko inženjerstvo,
7. Laboratorija za obradu rezanjem i alatne mašine,
8. Laboratorija za inženjerski dizajn LECAD II,
9. Laboratorija za dizajn i tehnologiju u drvopreradi,
10. Laboratorija za okolinski monitoring.

Također, svoje djelovanje obavlja 6 centara, od koji se posebno ističe iDEAlab centar u kojem se razvijaju studentska inovativnost i preduzetništvo putem:

  •  korištenja prostorije evropskog koncepta,
  • opreme za 3D printanje,
  • 3D skeniranje,
  • programiranje robotskih sistema,
  • softvera SolidWorks za 3D modeliranje, kao i drugih softvera, itd.

Do sada su članovi (studenti) iDEAlab centra u saradnji sa mentorima uradili više od 50 projekata, od kojih se mogu posebno izdvojiti:
– Izrada dijelova medicinske zaštitne opreme u borbi protiv COVID-19 pandemije,
– Izrada originalnog rješenja PI-projektora (sa kojim je osvojeno 1. mjesto na IEEE takmičenju),
– Izrada prvog 3D printera u BiH visokih kvaliteta,
– Izveden prvi hirurški zahvat u BiH pod voditeljstvom mladog doktora Kantonalne bolnice Zenica sa 3D printanim implantatom u saradnji sa iDEAlab centrom,
– Izrađene prve 3D printane proteze za podlaktični nedostatak ekstremiteta, itd.

Koje oblike studija nudi mašinski fakultet u zenici?

Inženjerski dizajn proizvoda

Ovaj odsjek je pogodan za buduće studente koji posjeduju kreativnost, koji vole matematiku, mehanike, fiziku, 3D modeliranje, programiranje, crtanje, proračune, itd. Studenti stiču kompetencije, pored ostalih oblasti, iz domena statičke i dinamičke analize i sinteze konstrukcija, mašina i mehanizama, 3D konstrukcijskog oblikovanja komponenata i sklopova, metodičkog konstruiranja, primjene računarskih simulacija i proračuna, metoda eksperimentalne analize deformacija i napona, te drugih oblasti.

Više o odsjeku…

Menadžment proizvodnim tehnologijama

Cilj ovog studijskog programa je da obrazuje stručnjake koji će biti sposobni da projektuju tehnologije obrade, projektuju različite alate i pribore, optimiraju procese obrade, ugovaraju poslove iz domena proizvodnje, programiraju rad alatnih mašina i robota, od jednostavnih do najkompleksnijih obradnih procesa, te primjenjuju najsavremanije CAD/CAM sisteme za realizaciju proizvodnih zadataka. Obrazovni proces u dijelu stručnih predmeta u sklopu III i IV godine studija je zasnovan na praktičnom radu, radu u laboratorijama fakulteta, kao i posjetama drugim institucijama i preduzećima u zemlji i inostranstvu.

Više o odsjeku…

Inženjerska i poslovna informatika

Studij ‘Inženjerska i poslovna informatika’ obrazuje IT operativce prvenstveno za proizvodna preduzeća, javne ustanove, te za sve institucije i organe koje imaju potrebu za informacionim sistemima. Polaznici novog studija upoznat će se s relativno novom paradigmom razvoja, planiranja i upravljanja životnim ciklusom proizvoda, steći potrebna teoretska i stručna znanja, ovladati primjenom suvremenih računarom podržanih rješenja, kao što je Siemensova platforma PLM Software – Teamcentar, pomoću koje će rješavati realne probleme i uvoditi se u timski i samostalan rad.

Više o odsjeku…

Održavanje

Ovaj odsjek svoju naučno-istraživačku, edukacijsku i stručnu djelatnost temelji na istraživanjima u oblastima savremenog održavanja procesnih mašina i opreme (metalurških i rudarskih postrojenja i opreme, građevinskih mašina, energetskih postrojenja, motornih vozila i dr.). U nastavnim predmeta odsjeka se obrađuju savremene metode tehničke dijagnostike, procesa montaže i demontaže, novih tehnologija u održavanju, ekspertni sistemi u održavanju i sl.

Više o odsjeku…

Inženjerska ekologija

U okviru ovog studijskog programa obrazuju se stručnjaci za sticanje tehničkih znanja i vještina u oblasti inženjerstva zaštite okoliša, okolinskih tehnologija, te okolinskog monitoringa i menadžmenta. Ovaj studijski program, inženjerstva zaštite okoliša, je dizajniran kao interdisciplinirani i multidisciplinarni. Čine ga nastavne cjeline iz inženjerstva zaštite okoliša, okolinskih tehnologija, okolinskog monitoringa i menadžmenta, koje su zasnovane na nastavnim predmetima iz mašinstva, mašinskih tehnologija, procesne tehnike, energetike i projektovanja, ali i na temeljnim naučnim disciplinama poput: matematike, kemije, fizike, aplikativne ekologije i drugim naučnim disciplinama, formirajući multidisciplinarnu osnovu studijskog programa inženjerstva zaštite okoliša, odnosno okolinskog inženjerstva. 

Više o odsjeku…

Mašinstvo

Odsjek ”Mašinstvo” jeste odsjek trogodišnjeg dodiplomskog studija. Studij se organizuje u trajanju od tri godine (VI semestara) po Bolonjskom konceptu 3+2+3. Studijski program ima svoju svrsishodnost, prvenstveno u obrazovanju kadra za potrebe proizvodnog okruženja, uzimajući u obzir potrebe kako sadašnjih tako i budućih poslodavaca.

Više o odsjeku…

ODSJEK ''DIZAJN I TEHNOLOGIJE U DRVOPRERADI''

Kada su u pitanju potrebe za kvalifikovanom radnom snagom najveći problem predstavlja deficit VSS kadrova: inženjera drvoprerade, menadžera sa znanjima i sposobnostima koji bi se mogli prihvatiti izazova da izvrše revitalizaciju preduzeća, kadrova za uspješan marketing i promociju proizvoda i to naročito na inostranom tržištu. Predviđeni nastavni plan i program, kao zaseban, daje najkorisnija znanja, vještine i kompetencije potrebne budućim inženjerima drvoprerade.

Više o odsjeku…

Detaljan pregled dodiplomskih studijskih programa

Magistarski studij (4+1+3):
Magistar mašinstva – odsjek Inženjerski dizajn proizvoda,

Magistar mašinstva – odsjek Menadžment proizvodnim tehnologijama,

Magistar mašinstva – odsjek Inženjerska ekologija,

Magistar mašinstva – odsjek Održavanje,

Magistar mašinstva – odsjek Metrologija.

Magistarski studij (3+2+3):

Magistar mašinstva – odsjek Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti.

Magistar mašinstva – odsjek Metrologija

Magistar mašinstva – odsjek Mehatronika – U PROCESU REALIZACIJE

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECT(A)S-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Studenti izučavaju i aktivno koriste strani jezik i ovladavaju računarskim tehnikama i tehnologijama. Naši studenti svake godine idu na stručne ekskurzije u preduzećima širom BiH, ali i u države: Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, itd.

Također u okviru studija, posebna pažnja posvećena je međunarodnoj mobilnosti studenata, a rezultati su stručne posjete naših studenata, slušanje određenih predmeta, slušanje semestara i izrade diplomskih radova na univerzitetima u državama: Belgija, Njemačka, Hrvatska, Austrija, Bugarska, Češka, itd. u okviru programa ERASMUS+, GreenTech, CEEPUS, itd.

uvjeti studiranja i upisa

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici na I i II ciklusu studija – dodiplomski i magistarski studij – možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač i kao redovan samofinansirajući student.

Za akademsku 2020/2021. godinu, na Mašinskom fakultetu u Zenici za prvu godinu I ciklusa 4+1+3 koncepta planirana je upisna kvota 125 studenata, a za prvu godinu I ciklusa 3+2+3 koncepta – 40 redovnih studenata i 15 redovnih samofinansirajućih studenata. Podaci o upisnim kvotama bit će objavljeni u Konkursu.

Rangiranje kandidata za prijem na I ciklus studija izvršit će se:

  • bez kvalifikacionog (prijemnog) ispita,
  • na osnovu općeg uspjeha postignutog u srednjoj četverogodišnjoj školi,
  • na osnovu uspjeha iz predmeta relevantnih za studij: Matematika i Fizika,  odnosno Matematika i Informatika za studijski odsjek ‘Inženjerska i poslovna informatika’,

u smislu ostvarenog ukupnog broja bodova na osnovu prethodno navedenih kriterija, a u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija.

 Upis studenata izvršit će se po usvajanju konačne rang liste primljenih kandidata u upisnom roku utvrđenom Konkursom Univerziteta u Zenici.

Uvjeti upisa za studente I godine Master ciklusa će biti detaljnije precizirani u Konkursu.

Sve informacije u vezi upisa na Mašinski fakultet u Zenici i sistemu studiranja možete saznati putem:

  • Web stranice Mašinskog fakulteta: www.mf.unze.ba
  • Poštom na adresu: Mašinski fakultet u Zenici, Fakultetska br.1, 72000 Zenica, BiH

 

gdje možete raditi poslije završetka studija?

Nakon završetka studija svih stepena imate mogućnost raditi u: svim oblastima industrije, energetike, rudarstva, saobraćaja itd, obrazovanju kao profesori, trgovačkim institucijama, osiguravajućim društvima, inspekcijskim službama i sl.

Danas je teško navesti oblast gdje naši završenici nisu zaposleni, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Od ukupnog broja naših završenika preko 230 radi širom svijeta (Australija, Kanada, SAD, zemlje Zapadne Evrope i dr.), a što ukazuje na činjenicu da je diploma Mašinskog fakulteta u Zenici priznata u čitavom svijetu.

Iz domena saradnje sa privrednim subjektima Mašinski fakultet sarađuje sa kompanijama: ArcelorMittal Zenica, MANN+HUMMEL, Pobjeda, BME, GS-TMT, Natron-Hayat, CIMOS, ADK, BNT, FIS, AMBYENTA, itd. u kojima radi značajan broj naših završenika.

en_USEN