+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dr.Sc. EDIN BEGOVIĆ

Docent

Katedra za proizvodne tehnologije, CV-bhs

Kontakt

Tel:+387 (0)32 449120

E-mail: ebegovic@mf.unze.ba

Dr. Edin Begović rođen je 12. septembra 1973.godine u mjestu Briznik, opština Zenica. Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Travniku. Visoko obrazovanje stiče na Mašinskom fakultetu u Zenici gdje je i diplomirao 2000. godine. Od 1999 godine zasniva radni odnos sa BNTAlatnicom iz Novog Travnika i do 2001. godine radi na mjestu inženjeratehnologa u Konstrukcionotehnološkom birou firme. U zvanje asistenta za naučnu oblast Tehnologije, mašine i alati za obradu rezanjem na Mašinskom fakultetu u Zenici izabran je 2001. godine. Od 2002 radi kao asistent na Katedri za proizvodne tehnologije i mašine, današnjoj Katedri za proizvodne tehnologije.

Magistarski rad odbranio je u martu 2008. godine a u zvanje višeg asistenta biran je u februaru 2009 godine.

Do danas (februar 2016) je objavio 67 radova od kojih 2 knjige, 18 radova u časopisima, 41 rad na konferencijama.  Učestvovao je u realizaciji 24 domaća i inostrana razvojna, stručna i naučnoistraživačka projekta iz područja tehničkih nauka. Prema Scopus bazi podataka od 24.05.2015 kandidat ima 17 citacija.

Dr. sc. Edin Begović ima višegodišnju nastavno-pedagošku praksu, kao i ispoljene pozitivne odlike i ostvarene rezultate u nastavnom i naučnom radu u području tehnologija, mašina i alata za obradu rezanjem. U svom višegodišnjem nastavno-pedagoškom radu učestvovao je u realizaciji nastave (vježbi) na više predmeta koje pokriva Katedra za proizvodne tehnologije (Obrada rezanjem, Alatne mašine, Proizvodne tehnologije, Alati i pribori…)

Član je i Organizacionog komiteta naučno-stručnog skupa TMT “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” od 2002 godine do danas. Aktivno saradjuje sa privrednim subjektima iz  bližeg i daljeg okruženja, od čega je najznačajnija saradnja sa predstavništvom norveške firme Eureka doo iz Zenice.

Senat Univerziteta u Zenici je 22. juna 2011 godine prihvatio prijavu doktorske disertacije kandidata mr. Edina Begovića pod nazivom „Prilog analizi tehnoloških, tribološko-mehaničkih i eksploatacionih karakteristika bijelog sloja generisanog postupkom mašinske obrade čeličnih materijala“. Javna odbrana i prezentacija rezultata doktorskog rada pred Komisijom u sastavu: prof.dr. Muhamed Mehmedović, prof.dr. Joan Vivancos Calvet i prof.dr. Sabahudin Ekinović, uslijedila je 5.decembra 2015 godine.