+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

PLAN REALIZACIJE NASTAVE NA I CIKLUSU STUDIJA MAŠINSKOG FAKULTETA U ZENICI U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2021/2022. GODINE

by | okt 8, 2021 | Nekategorisano, Obavještenja

Uvažavajući aktuelne preporuke nadležnih organa u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom i načinom realizacije nastave, Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta u Zenici je na vanrednoj sjednici održanoj dana 08.10.2021. godine donijelo Plan realizacije nastave I ciklusa studija u zimskom semestru akademske 2021/2022. godine, kako slijedi:

  1. Nastava na Mašinskom fakultetu počinje u ponedjeljak 11.10.2021. godine prema ranije utvrđenom rasporedu nastave i u skladu sa važećim odlukama Senata Univerziteta u Zenici.
  2. Za studente prve godine I ciklusa svih studijskih programa četverogodišnjeg 4+1+3 i trogodišnjeg 3+2+3 koncepta studija sve nastavne aktivnosti, uključujući predavanja i vježbe će se izvoditi u prostorijama fakulteta prema utvrđenom rasporedu nastave.
  3. Za studente viših godina studija I ciklusa svih studijskih programa četverogodišnjeg 4+1+3 i trogodišnjeg 3+2+3 koncepta studija nastava će se izvoditi na online principu. Online nastavne aktivnosti će se realizirati isključivo putem platforme Google Education Suite korištenjem dostupnih alata ove platforme poput Classroom, Meet i dr., a prema ranije utvrđenom rasporedu nastave. Po potrebi i procjeni predmetnih nastavnika i saradnika nastavne aktivnosti na višim godinama studija se mogu realizirati na Fakultetu prema utvrđenom rasporedu i uz prethodno obaviještavanje studenata i Prodekana za nastavu i studentska pitanja u smislu obezbijeđenja i planiranja prostornih i drugih resursa za takav vid realizacije nastavnih aktivnosti.
  4. Prilikom izvođenja nastave u prostorijama fakulteta nastavno osoblje i studenti su dužni pridržavati se svih važećih preporuka nadležnih organa radi poduzimanja mjera zaštite tokom boravka u objektima Fakulteta i za vrijeme trajanja nastave uključujući: mjerenje temperature, dezinfekciju ruku i obuće na ulazu, nošenje zaštitnih maski ili vizira, ograničeno kretanje, grupisanje i zadržavanje na hodnicima fakulteta generalno i u periodima pauza između nastave i sl.
  5. Nastavnici i saradnici će po preuzimanju ključa prostorije u kojoj održavaju nastavu uvesti studente u objekte Fakulteta bez zadržavanja i čekanja u hodnicima.
  6. Prilikom održavanja nastave u učionicama predmetni nastavnik ili saradnik regulira tok održavanja nastave u učionici kontrolom poštivanja distance studenata, nošenja maski u toku nastave, provjetravanja prostorije. Također, ukoliko tokom izvođenja nastave u prostorijama fakulteta nastavnik/saradnik uoči da student ispoljava određene simptome karakteristične za virus covid 19 može i treba udaljiti studenta sa nastave, te mu sugerisati da se javi u nadležnu zdravstvenu ustanovu. Na isti način nastavno osoblje dužno je postupati i ličnim primjerom. Ukoliko nastavnik/saradnik ima opravdane razloge za nemogućnost održavanja nastave u nekom terminu (zdravstveni razlozi, sumnja na neke simptome, ili slično) nastavu može obaviti i online principom, uz obavještenje prodekana i studenata.
  7. Stalno zaposleni nastavnici i saradnici sve radne zadatke obavljaju na radnom mjestu u objektima Fakulteta, kao i održavanje nastave putem online principa za više godine studija. Izuzetno, ako postoje opravdani razlozi za nemogućnost održavanja nastave iz kabineta (zdravstveni razlozi, sumnja na neke simptome, ili slično) nastava se može obaviti i online principom izvan radnog mjesta, uz obavještavanje prodekana i dekana, a izostanak s posla se najavljuje sekretaru/ tehničkom sekretaru u dekanatu.
  8. Izvještaji o realizaciji nastave će se dostavljati mjesečno shodno dosadašnjoj praksi prema propisanim formularima za stalno zaposleno osoblje i spoljne saradnike, a realizacija online nastave će se nadzirati putem evidencije prisustva koja se automatski generira ulaskom korisnika na platformu.
  9. Usvojeni Plan odvijanja nastave će se dostaviti prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici, a isti će se periodično evaluirati i po potrebi ažurirati u smislu nastavka realizacije po istom ili izmjenjenom konceptu.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This