+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

KONKURS/NATJEČAJ – DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA

by | avg 28, 2017 | Konkursi

JU Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS/NATJEČAJ
DRUGI UPISNI ROK
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI

Konkurs/Natječaj – drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2017/2018.godini traje od 28. avgusta/kolovoza do 08. septembra/rujna 2017.godine.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2017/2018.godine.

Prijem dokumenata vršit će se od 28. avgusta/kolovoza do 08. septembra/rujna 2017.godine.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj, kao i informaciju o terminu upisa studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u drugom upisnom roku.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

PREGLED SLOBODNIH MJESTA

Fakultet

Broj studenata

Redovni studij

Vanredni studij Svega
Finansira osnivač Samofinansirajući
MAŠINSKI FAKULTET Strani državljani
Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda

11

10 5

26

Menadžment proizvodnim tehnologijama

31

10 5

46

Inženjerska ekologija

37

10 5

52

Održavanje

28

10 5

43

Mašinstvo (trogodišnji studij)

3

10 /

13

UKUPNO:

110

50 20

180

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija prilažu slijedeža dokumenta:

  • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
  • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
  • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidata koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zainteresovani kandidati će dokumenta dostavljati lično na slijedeću adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This