+387 (0)32 449120 mf@unze.ba

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024.godini – DRUGI UPISNI ROK

by | aug 28, 2023 | Konkursi

Na osnovu člana 95. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/22), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini. broj: 02-34-8731/23od 26.05.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2092/23 od 31.05.2023. godine, JU Univerzitet u Zenici objavljuje
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2023/2024.GODINI(DRUGI UPISNI ROK)
Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/20244.godini (Drugi upisni rok – preostala slobodna mjesta) traje od 28.avgusta do 15.septembra 2023. godine.
Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 18.septembra do 22.septembra 2023. godine.
Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata, kao i polaganju prijemnih ispita na studijskim programima fakulteta Univerziteta u Zenici gdje su predviđeni prijemni ispiti.
Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se prema planu fakuleta najkasnije do 29.septembra 2023.godine, u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024.godini – Pregled slobodnih mjesta.
Pravo učća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2023/2024.godine. Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, koja čini sastavni dio ovog Konkursa, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta Univerziteta u Zenici za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Zenici na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita. Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificiraju nadležni organi, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa.
Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:
a)zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
b)svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku priznavanja odnosno nostrificikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
c)diplomu o završenoj srednjoj školi,
d)izvod iz matične knjige rođenih,
e)uvjerenje o državljanstvu,
f)druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
Dokumenta navedena pod tačka b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14, 1/18 i 15/21).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca; pripadnika romske nacionalnosti; osoba s invaliditetom preko 70%; osoba bez roditeljskog staranja koje su štićenici ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja u Zeničko-dobojskom kantonu; osoba čiji su roditelji/staratelji korisnici socijalne pomoći, a koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, a koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, odnosno ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit,  a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, Vlada Kantona donosi posebnu odluku o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis. Odluka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis donosi se na osnovu zahtjeva Univerziteta u Zenici.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba,  izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

Nastava za određeni studijski program se ne izvodi ukoliko je na studijski program upisano manje od 20% studenata od broja predviđenog upisnom kvotom iz Plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024.godini.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen Konkurs (DRUGI UPISNI ROK) dana 28. avgusta 2023. godine, a prijem dokumenata vršit će se od 28. avgusta  do 15. septembra 2023.godine.

Kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju:

  1. elektronskim putem na online adresu: https://unze.ba/upis      ili
  2. lično na fakultet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici kako slijedi

UNIVERZITET U ZENICI

OJ MAŠINSKI FAKULTET

72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA  NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2023/2024.GODINI

Red.brojMAŠINSKI FAKULTETBroj studenata
redovni studijvanredni studijSVEGA
finansira Osnivačsamofinansirajući
1.Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda4//4
Menadžment proizvodnim tehnologijama2//2
Inženjerska ekologija5//5
Održavanje2//2
Inženjerska i poslovna informatika3//3
Mašinstvo (trogodišnji studij)2//2
Dizajn tehnologije u drvopreradi (trogodišnji studij)55/10
UKUPNO:235/28

 

Arhive

en_USEN
Share This