+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Konkurs za upis studenata u prvu godinu III ciklusa na zajedničkom doktorskom studiju iz tehničkih nauka u akademskoj 2020/21. godini

by | jan 18, 2021 | Konkursi, Obavještenja

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA NA ZAJEDNIČKOM DOKTORSKOM STUDIJU IZ TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021 GODINI

 

R. B.

ORGANIZACIONA JEDINICA-FAKULTET

Broj studenata

Redovni studij

Vanredni studij

Svega

Finansira osnivač

Samofinansirajući

1.

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, MAŠINSKI FAKULTET I POLITEHNIČKI FAKULTET

 

Studijski program

       

1.1.

Zajednički studijski program-Doktorski studij iz tehničkih nauka

0

20

0

20

 

UKUPNO

 

20

 

20

 

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 04/15, 05/18 i 04/19) i Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-5560/20 sa sjednice održane 25.12.2020. godine, objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA NA ZAJEDNIČKOM DOKTORSKOM STUDIJU IZ TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021 GODINI

 

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa na Zajedničkom doktorskom studiju iz tehničkih nauka na Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini traje 60 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Univerziteta.

Upis studenata koji budu primljeni na zajednički doktorski studij iz tehničkih nauka obavit će se u roku koji utvrdi Vijeće doktorskog studija.

U prvu godinu u akademskoj 2020/2021. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa na Zajedničkom doktorskom studiju iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici.

Studij III (trećeg) ciklusa na Zajedničkom doktorskom studiju iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici sa studijskim programima: Metalurško inženjerstvo, Inženjerstvo materijala (metalni i nemetalni materijali), Hemijsko inženjerstvo, Konstruisanje i razvoj proizvoda, Metrologija i automatizacija, Obnovljivi izvori energije, Održavanje, Proizvodne tehnologije i sistemi i Građevinarstvo organizuje se u trajanju od tri godine (6 semestara) po Bolonjskom sistemu 4+1+3.

 

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

  • Državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim II (drugim) ciklusom studija (300 ECTS bodova) ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz naučnih područja uključenih studijskih programa prema Pravilniku o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula naučnih ili stručnih zvanja i ekvivalenciji ranije položenih ispita za potrebe nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Zenici.
  • Kandidati, koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inostranstvu, uz prethodno proveden postupak nostrifikacije stečene diplome odnosno postupak priznavanja stečenog obrazovanja u inozemstvu, u skladu sa zakonom.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna Komisija koju imenuje Vijeće studija.

Uslovi upisa:

Pravo upisa na doktorski studij imaju kandidati sa završenim II (drugim) ciklusom studija (300 ECTS bodova) ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz naučnog područja uključenih studijskih programa. Na doktorski studij mogu se upisati i kandidati sa završenim master studijem iz srodnih područja tehničkih nauka i naučnog područja prirodnih nauka. S obzirom na stečene kompetencije, takvim studentima Vijeće doktorskog studija može propisati obavezu upisa i polaganja i odgovarajućeg broja relevantnih predmeta za doktorski studij s master studija odabranog smjera. Stečene kompetencije utvrđuju se iz dodatka diplomi, odnosno iz nastavnog plana i programa završenog master studija.

Kandidat za upis mora biti sposoban služiti se naučnom i stručnom literaturom na jednom od svjetskih jezika, što prije upisa dokazuje uvjerenjem da je odslušao najmanje drugi stepen kursa stranog jezika ili slušao strani jezik na studiju I (prvog) i/ili II (drugog) ciklusa studija.

Kandidatima za upis, koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizuje doktorski studij, može se priznati odgovarajući broj ECTS bodova u skladu sa studijskim programom, što ustanovljava Vijeće doktorskog studija na osnovu dodatka diplomi ili uvida u nastavni plan i program završenog studija.

Strani državljani prijavljuju se na konkurs pod uslovima predviđenim odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici i ostalih propisa važećih za oblast visokog obrazovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studije završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom studiju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom (II) ciklusa studija.

Konačno usvajanje Rang liste izbora kandidata, te razmatranje žalbi po tom osnovu vrši Vijeće zajedničkog doktorskog studija.

Konačnu rang listu i spisak primljenih kandidata će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Univerziteta i organizacionih jedinica (Fakulteta) koji su uključeni u realizaciju studija, nakon što ih verificira nadležni organ nakon zatvaranje Konkursa/Natječaja.

Potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj će se objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Univerziteta i organizacionih jedinica (Fakulteta) koji su uključeni u realizaciju studija.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu III (trećeg) ciklusa zajedničkog doktorskog studija iz tehničkih nauka, prilažu sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

  • biografiju,
  • diplomu i dodatak diplomi II ciklusa studija (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplomu i uvjerenje o položenim ispitima magistarskog studija (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija),
  • rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine,
  • uvjerenje ili potvrda o poznavanju stranog jezika,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova trećeg ciklusa studija (doktorski studij).

Doktorski studij će se organizovati ukoliko je broj upisanih polaznika veći od pet.

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine, ostali troškovi studija, Odluke Senata Univerziteta u Zenici o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti, državljani BiH i strani državljani, na III ciklusu Zajedničkog doktorskog studija iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini kao i ostale vezane dokumente i informacije) mogu se dobiti u nadležnim službama Univerziteta u Zenici.

Kontakt telefon: 032 401 831 (151)

e-mail: hasan.avdusinovic@mtf.unze.ba, vahid.redzic@ptf.unze.ba

 

Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju u Studentske službe organizacionih jedinica (Fakulteta) koji učestvuju u realizaciji studija lično ili putem pošte na slijedeću adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
OJ METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Travnička cesta 1
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MAŠINSKI FAKULTET
Fakultetska 1
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

UNIVERZITET U ZENICI
OJ POLITEHNIČKI FAKULTET
Fakultetska 1
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 13.01.2021.godine

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This