+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
Laboratorija za mehaniku fluida i hidrauliku
Šef laboratorijeV.Prof.dr. Nedim Hodžić
nhodzic@mf.unze.ba
Tehnički rukovodilacDoc.dr. Edin Berberović
eberberovic@mf.unze.ba
Kontakt telefon+387 (0)32 449146
Fax+387 (0)32 246612
Info

DJELATNOST LABORATORIJE
Laboratorija za mehaniku fluida i hidrauliku je laboratorija Mašinskog fakulteta u Zenici koja djeluje u sklopu Katedre za energetiku i procesno inženjerstvo.
U okviru laboratorije realizuju se slijedeće aktivnosti:

 • edukacija studenata i polaznika specijalistickih kurseva i seminara;
 • fundamentalna istraživanja u oblasti mehanike fluida i hidraulike;
 • ispitivanje karakteristika hidrauličnih komponenti, i
 • ispitivanja reoloških karakteristika nenjutnovskih fluida.

KADROVI
Osnovne djelatnosti laboratorije realizira tim eksperata zaposlenih na Mašinskom fakultetu u Zenici i Univerzitetu u Zenici, a po potrebi angažiraju se i stručnjaci sa drugih fakulteta i znanstveno istraživačkih institucija iz zemlje i inozemstva.

RASPOLOŽIVA OPREMA 

Laboratorija raspolaže sa sljedećom opremom:

 • pumpni agregat za radne pritiske do 250 bara – radni medij hidraulično ulje,
 • pumpni agregat za radne pritiske do 700 bara – radni medij hidraulično ulje,
 • pumpni agregat za mast kao radni medij,
 • digitalni elektronski instrument za mjerenje temperature fluida,
 • rotacioni viskozimetar,
 • upravljačko-regulirajuće komponente u okviru hidrauličnih sistema,
 • prenosivi mjerni uređaj za mjerenje termo-fluidnih veličina,
 • edukacioni vazdušni tunel,
 • bazen za analizu laminarnog strujanja,
 • ispitni stol za klipne pumpe,
 • ispitni stol za centrifugalne pumpe,
 • serijska i/ili paralelna veza pumpi,
 • bazen za vizualizaciju strujanja,
 • ispitni stol za analizu procesa sa recikliranjem,
 • ispitni uređaj za demonstraciju procesa ekspanzije plina,
 • jedinica za analizu procesa prijenosa toplote.

REFERENCE
Kroz višegodišnji rad u okviru Laboratorije nastavno osoblje fakulteta, zajedno sa suradnicima, postiglo je značajne rezultate u područjima :

 • edukacije studenata Mašinskog fakulteta u Zenici,
 • edukacije kadrova iz privrede i van privrede kroz seminare i specijalističke kurseve,
 • izrade niza studija, projekata i ekspertiza za potrebe privrede,
 • izrade doktorskih disertacija, magistarskih radova i znanstvenih radova,
 • eksperimentalnih istraživanja iz oblasti mehanike fluida i hidraulike i dr.