+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA (MAGISTARSKI STUDIJ)

by | avg 28, 2017 | Konkursi

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini, broj: 02-38-9280/17 od 22.06.2017. godine i Odluke Senata Unvierziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2039/17 od 23.06.2017.godine, objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI
(Magistarski studij)

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2017/2018. godini traje od 28.avgusta/kolovoza do 29. septembra/rujna 2017.godine.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se od 02.oktobra/listopada do 09. oktobra/listopada 2017.godine.

U prvu godinu u akademskoj 2017/2018. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI

Fakultet

Broj studenata

Redovni studij

Vanredni studij Svega
Finansira osnivač Samofinansirajući
MAŠINSKI FAKULTET Strani državljani
Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda

5

5 5

15

Menadžment proizvodnim tehnologijama

5

5 5

15

Inženjerska ekologija

5

5 5

15

Održavanje

5

5 5

15

Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti

5

15 /

20

UKUPNO: 25 35 20

80

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

– državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) vrednovan sa 240 ECTS bodova za studijske programe s konceptom studija (4+1+3), odnosno sa 180 ECTS bodova za studijske programe s konceptom studija (3+2+3) kako slijedi:

MAŠINSKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Inženjerski dizajn proizvoda 4+1+3
Menadžment proizvodnim tehnologijama 4+1+3
Inženjerska ekologija 4+1+3
Održavanje 4+1+3
Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti 3+2+3

– i kandidati koji su  stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2017/2018.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2017/2018. godini samo za studente koji su u prvom ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-9282/17 od 22.06.2017. godine.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom prvog ciklusa studija.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ najkasnije pet dana od dana zatvaranje Konkursa/Natječaja.

USLOVE/UVJETE UPISA NA II CIKLUS STUDIJA (MAGISTARSKI STUDIJ) U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI  NA MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI možete preuzeti na sljedećem linku.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

  • biografiju,
  • ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 odnosno 180 ECTS bodova,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o postignutom uspjehu u toku prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
  • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova drugog ciklusa studija (magistarski studij) samo za :redovni samofinansirajući, vanredni studenti i studenti strani državljani.

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri  upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskg kantona», broj 4/14).

Pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju lično na adresu Fakulteta:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This