+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
KATEDRA ZA ENERGETIKU I PROCESNO INŽENJERSTVO

 

Šef katedreR. prof. dr. sc. Nedim Hodžić
nhodzic@mf.unze.ba
Sekretar katedreDoc. dr. sc. Edin Berberović
eberberovic@mf.unze.ba
OznakaUNZE-K-15
Kontakt telefon+387 (0) 449146
Fax+387 (0)32 246612
Info

Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo uspostavljena je organizacijskom strukturom Univerziteta u Zenici 2006. godine i smještena je na Mašinskom fakultetu kao matična. Kao takva ona je nasljednica bivše Katedre za energetiku i energetske sisteme Mašinskog fakulteta u Zenici, od koje je naslijedila naučne discipline i oblasti izučavanja. Uz pomenuto, na katedri za energetiku i procesno inženjerstvo takođe se izučavaju i nove oblasti i discipline, koje su uvedene nakon uspostavljanja katedre kao takve.
Glavni pravci djelovanja katedre su istraživanja u slijedećim oblastima: Termodinamika, Prijenos toplote, Energetska postrojenja, Mehanika fluida, Hidraulika i pneumatika, Procesna tehnika. Katedra organizuje nastavu na Mašinskom fakultetu iz predmeta koji pripadaju navedenim naučnim oblastima. Nastavni proces je organizovan i usklađen sa zahtjevima bolonjskog procesa, odnosno ETCS sistema bodovanja. Pored toga, osoblje katedre ima zadatak permanentnog stručnog usavršavanja i napredovanja kroz sticanje viših naučnih zvanja. Kao rezultat toga uspostavljena je solidna saradnja sa univerzitetima u inostranstvu (TU – Darmstadt) kroz učešće asistenata na realizaciji projekata finansiranih od strane njemačke organizacije za akademsku razmjenu studenata DAAD.

U sklopu katedre nalazi se i Laboratorija za mehaniku fluida i hidrauliku, u kojoj su smješteni oprema i kapaciteti koji pokrivaju oblasti koje izučava katedra.

OSOBLJE KATEDRE
Prof. dr. sc. Nagib Neimarlija
Prof. dr. sc. Nedim Hodžić
Doc. dr. sc. Edin Berberović

PREDMETI KATEDRE
Predmeti katedre na Mašinskom fakultetu (MF)

PDF KNJIGE ZA DOWNLOAD (PREUZIMANJE)
Osnove mehanike fluida – zbirka riješenih zadataka iz statike fuida
Osnove mehanike fluida – zbirka riješenih zadataka iz kinematike fuida