+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Na osnovu člana 40. Zakona o visokom obrazovanju ZE-DO kantona (“Sl. novine ZE-DO kantona”, br. 05/05), odlukom Senata Univerziteta u Zenici br. 854/05 od 19.10.2005. godine, usvojeni su Nastavni plan i programi studija I ciklusa (dodiplomski studij) na Mašinskom fakultetu u Zenici, usaglašen sa ECTS sistemom (European credit transfer system) za odsjeke:

  • Inženjerski Dizajn Proizvoda
  • Menadžment Proizvodnim Tehnologijama
  • Inženjerska Ekologija
  • Održavanje

Svaki odsjek uključuje pohađanje nastave i polaganje ispita iz 44 naučne discipline, pri čemu svaka sadrži 60 do 120 sati predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi i završnog diplomskog ispita koji sadrži  pismeni rad i usmenu odbranu. Studenti također moraju u svakoj godini studija slušati predavanja i vježbe iz najmanje jednog stranog jezika i računarskih tehnologija u različitim formama.

Prve dvije godine studija koncipirane su kao opšti vid studija za sticanje fundamentalnih znanja iz matematike, fizike, dinamike, statike, otpornosti materijala ili kompjuterskih nauka, zajedno sa predmetima koji proširuju opšti obrazovni nivo (sociologija rada, strani jezici i sl.). Ovo se nastavlja i u naredne dvije godine studija, koje studenta više usmjeravaju ka specijalističkim tehničkim znanjima od njihovog posebnog radnog interesa.

Nakon položenih svih ispita po nastavnom planu i programu i položenog diplomskog ispita (pismeni i usmeni) studenti dobivaju stručno zvanje:

DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(sa naznakom odsjeka)

Red.br.PREDMET

SEMESTAR

IIIIIIIV
1.Matematika I3+3
2.Statika3+2
3.Nacrtna geometrija i tehničko crtanje3+3
4.Materijali3+2
5.Fizika2+2
6.Fizičko obrazovanje I0+1
7.Matematika II3+3
8.Kinematika2+2
9.Otpornost materijala I3+2
10.Informatika i računarstvo2+3
11.Elektrotehnika i elektronika2+2
12.Filozofija nauke i tehnike1+0
13.Fizičko obrazovanje II0+1
14.Matematika III3+2
15.Mehanika fluida3+2
16.Dinamika i oscilacije3+3
17.Mašinski elementi I3+2
18.Inženjersko programiranje2+2
19.Strani jezik I1+1
20.Fizičko obrazovanje III0+1
21.Termodinamika3+2
22.Mašinski elementi II3+3
23.Inženjersko računarsko modeliranje2+3
24.Hidraulika i pneumatika3+2
25.Inženjerstvo površina3+1
26.Strani jezika II1+1
27.Fizičko obrazovanje IV0+1

Red.br.PREDMET

SEMESTAR

VVIVIIVIII
1.Prijenos toplote2+2
2.Otpornost materijala II2+2
3.CAE-računarske simulacije3+3
4.Transportni sistemi2+2
5.Mjerna tehnika3+3
6.Strani jezik III1+1
7.Fizičko obrazovanje V0+1
8.Teorija mehanizama i mašina2+2
9.Metod konačnih elemenata3+3
10.Tehnologično i održivo oblikovanje2+2
11.Nemetalni materijali2+2
12.Proizvodne tehnologije I3+3
13.Strani jezik IV1+1
14.Fizičko obrazovanje VI0+1
15.Otpornost konstrukcija2+3
16.Ispitivanje i kvalitet proizvoda3+2
17.Proizvodne tehnologije II3+2
18.Izborni predmet I2+2
19.Izborni predmet II2+2
20.Strani jezik V1+1
21.Fizičko obrazovanje VII0+1
22.Mehatronički sistemi3+2
23.Metodika inženjerskog dizajna3+2
24.CAD/PDM tehnologije i razvoj proizvoda3+3
25.Nove proizvodne tehnologije2+2
26.Izborni predmet III2+2
27.Strani jezik VI1+1
28.Fizičko obrazovanje VIII1+1
29.Stručna praksa0-1

Red.br.PREDMET

SEMESTAR

VVIVIIVIII
1.Obrada rezanjem3+2
2.Obrada deformisanjem3+2
3.Zavarivanje3+2
4.Postupci obrade rezanjem2+3
5.Postupci i alati za obradu deformisanjem2+3
6.Strani jezik III1+1
7.Fizičko obrazovanje V0+1
8.Alatne mašine3+3
9.Mašine za obradu deformisanjem3+2
10.Alati i pribor3+2
11.Obrada nemetalnih materijala2+1
12.Kibernetika2+1
13.Proizvodna metrologija3+2
14.Strani jezik IV1+1
15.Fizičko obrazovanje VI
16.Automatizacija i robotika3+2
17.Proizvodni sistemi2+2
18.Dinamika procesa i mašina2+2
19.Unutrašnji transport3+2
20.Izborni predmet I2+2
21.Izborni predmet II2+2
22.Strani jezik V1+1
23.Fizičko obrazovanje VII0+1
24.Napredne proizvodne tehnologije3+2
25.Nekonvencionalni postupci obrade3+2
26.Razvoj proizvoda2+1
27.Proizvodni menadžment3+2
28.Upravljanje kvalitetom proizvoda2+2
29.Strani jezik VI1+1
30.Fizičko obrazovanje VIII1+1
31.Stručna praksa0+1
Red.br.PREDMET

SEMESTAR

VVIVIIVIII
1.Procesna tehnika3+2
2.Tehnologija mašinogradnje I3+2
3.Sagorijevanje goriva i uticaj na okoliš3+2
4.Osnove ekologije3+3
5.Kemija okoliša2+3
6.Strani jezik III1+1
7.Fizièko obrazovanje V0+1
8.Metodičko konstruiranje u okolinskom inženjerstvu3+2
9.Tehnologija mašinogradnje II3+2
10.Pumpe, ventilatori i kompresori2+2
11.Inženjerstvo zaštite voda3+3
12.Upravljanje otpadom3+3
13.Strani jezik IV1+1
14.Fizičko obrazovanje VI0+1
15.Automatizacija procesa3+2
16.Inženjerstvo zaštite zraka3+2
17.Okolinsko upravljanje3+2
18.Reciklaža otpada3+3
19.Izborni predmet I2+2
20.Strani jezik V1+1
21.Fizičko obrazovanje VII0+1
22.Procesna mjerenja2+3
23.Eko prihvatljive tehnologije3+2
24.Metodologija procjene uticaja na okoliš3+3
25.Izborni predmet II3+3
26.Izborni predmet III3+3
27.Strani jezik VI1+1
28.Fizićko obrazovanje VIII0+2
29.Stručna praksa0+1
Red.br.PREDMET

SEMESTAR

VVIVIIVIII
1.Održavanje tehničkih sistema3+2
2.Osnovi pouzdanosti tehničkih sistema2+2
3.Transportna sredstva3+3
4.Obrada deformisanjem i mašine3+2
5.CAD i CAM tehnologije u održavanju2+2
6.Strani jezik III1+1
7.Fizičko obrazovanje V0+1
8.Tehnička dijagnostika3+2
9.Mehatronički sistemi2+2
10.Upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja2+2
11.Obrada rezanjem i alatne mašine3+2
12.Metode regeneracije i modifikacije2+2
13.Zavarivanje i srodni postupci3+2
14.Strani jezik IV1+1
15.Fizičko obrazovanje VI0+1
16.Mjerenje, kalibracija i podešavanje tehničkih sistema2+2
17.Organizacija i inženjerska ekonomika3+2
18.Upravljanje kvalitetom3+2
19.Tehnologije remonta2+2
20.Izborni predmet I2+2
21.Izborni predmet II2+2
22.Strani jezik V1+1
23.Fizičko obrazovanje VII0+1
24.Tehnologija montaže i demontaže2+2
25.Projektovanje tehničkih sistema za održavanje2+2
26.Upravljanje projektima3+3
27.Pumpe, ventilatori i kompresori2+2
28.Izborni predmet III2+2
29.Strani jezik VI1+1
30.Fizičko obrazovanje VIII1+1
31.Stručna praksa0+1